May bayad ba ang unang konsultasyon?

Walang-bayad ang 30 minutong konsultasyon sa opisina para sa sa mga kasong nauukol sa linalabanan ang insurance, personal na kapinsalaan, at workers’ compensation. Tawagan kami sa (425) 830 6868 o mag-email sa staff@afforcelaw.com para makipag-appointment.

Hindi ako masyadong marunong mag-Ingles. Puwede ba tayong mag-usap sa Tagalog?

Ang aming opisina ay handang tulungan ang mga taong kailangan ng tagasalin sa Tagalog. Kukuha kami ng taong magsasalin para sa inyo sa Tagalog, nang harapan o sa telepono, na wala kayong babayaran.

Paano poprotektahan ng Afforce Law ang aking pribadong impormasyong medikal?

Alam ng Afforce Law Group na importanteng pag-ingatan ang mga impormasyon tungkol sa kliyente. Kaya, linalagay namin ang aming electronic case records sa itinalagang in-house server para iwasang mag-halo ang data na maaaring mangyari, sa isang data storage server na “cloud based”. Ang aming server ay ma-aaccess lamang ng aming mga computer na sertipikadong protektado. At ini-encrypt namin ang komunikasyon sa pagitan ng server at mga network computer para hindi mababasa ang anumang data na na-intercept.

Paano kayo maningil?

Para sa mga claim ng personal na kapinsalaan, workers’ compensation, at sa mga ilang bagay na nauukol sa insurance, kami ay pumapasok sa isang kundisyunal na kasunduang pagbabayad sa aming mga kliyente. Ang ibig sabihin nito ay babawasin ang mga bayad bilang porsiyento mula sa award o settlement. Inaalis sa kliyente nitong kasunduan ang mapilitang tanggapin ang mababang alok ng settlement.

May mga ibang insurance claim na por ora ang aming sinisingil.

Hindi ako isang U.S. Citizen at wala akong Green Card. Puwede pa rin ba akong magharap ng claim?

Oo. Sa totoo nga, noong 2010, hinatol ng Korte Suprema ng Estado ng Washington sa Salas v. Hi-Tech na ang katayuan ng nagdedemanda bilang isang immigrant na walang papeles ay hindi ebidensiyang matatanggap.

Hindi ako sigurado kung may claim nga ako. Ano ang dapat kong gawin?

Tawagan kami o mag-email para sa isang harapang konsultasyon. Kung mahirap para sa inyong pumunta sa aming opisina, ibigay sa aming paralegal ang impormasyon tungkol sa claim. Dahil hindi puwedeng magpayo sa inyo tungkol sa batas ang aming paralegal, ang inyong katanungan ay ibibigay niya sa isang abogado para sagutin.

Ano ang kahalagahan ng aking kaso?

Depende. Ang mga dahilang isinasaalang-alang sa karamihan ng mga kaso ay:

-ang lakas ng claim sa kapanagutan,
-ang klase o tindi ng kapinsalaan,
-ang rekord ng kapinsalaan, gaya ng mga gastos sa paggagamot
-kung permanente ang kapinsalaan,
-at iba’t-ibang dahilan gaya ng pagkawala ng sahod, pagkawala ng kosorsiyum, pagkawala ng kasiyahan

Ano ang dapat kong gawin kung tanggihan ang aking insurance claim?

Dapat ninyong kontakin ang isa sa aming mga paralegal para makipag-schedule sa isang konsultasyon sa aming opisina. Dalhin ang kopya ng inyong insurance policy at ang declaration page kung meron kayo nito.

Ano ang PIP?

Ang PIP ay Personal Injury Protection (Proteksyon laban sa Personal na Kapinsalaan). Ang PIP ay isang insurance policy na sinasaklaw ang mga gastos sa paggamot, pagkawala ng sahod, pagkawala ng mga serbisyo, at anumang mga gastos para sa libing na resulta ng bangaan ng mga sasakyan. Tingnan ang RCW 48.22.085-100 para sa batas ng estado ng Washington tungkol sa PIP.

Ano ang UM o UIM?

Ang UIM o UM ay Under Insured o Uninsured Motorist coverage (Coverage sa motoristang Hindi Sapat ang Insurance o Walang Insurance). Ang UIM o UM coverage ay insurance na binibili ninyo para bayaran ang nawala sa inyo kapag ang taong may kasalanan ay “judgment proof”, na ang ibig sabihin ay wala siyang sapat na pera para bayaran kayo sa nawala sa inyo, O kung ang insurance ng taong may kasalanan ay hindi sapat para bayaran ang nawala sa inyo. Alinsunod sa senaryong ito, ang inyong UIM o UM policy ang magbabayad sa nawala sa inyo. Tingnan ang RCW 48.22.030-040 para sa batas ng estado ng Washington tungkol sa UM o UIM.

Tataas ba ang aking mga insurance premium kapag naghain ako ng claim na hindi naman ako ang may kasalanan?

Ipinagbabawal ng batas ng Estado ng Washington sa mga kompanya ng insurance na taasan ang inyong mga premium para sa isang aksidente na hindi kayo ang may kasalanan. Tingnan ang RCW 46.52.130(2)(e).

Paano ko malalaman kung saklaw ang aking claim?

Dapat ninyong basahin ang inyong insurance policy. Kung wala kayong kopya nito, puwede ninyong hilingin ito sa inyong kompanya ng insurance. Iniuutos sa kanila ng batas na ipadala ito sa inyo. Kung kayo ay hindi pa nakakasigurado kung saklaw nga ang inyong claim, tawagan kami para makipag-schedule ng konsultasyon sa aming opisina

Ano ang dapat kong dalhin sa unang konsultasyon?

Dapat ninyong dalhin ang report ng pulis, ang inyong insurance policy at/o declaration page, at anumang mga resibo para sa mga ginastos ninyo. Puwede rin naming kunin ang kinakailangang impormasyon sa ngalan Kontakin pa rin ninyo kami kahit wala sa inyo ang lahat ng mga rekord o mga papeles.

Paano ako magfafayl para sa Kawalan ng Sahod?

Sa karaniwan, ang pinakamabuting paraan ay ipakita ang inyong mga rekord ng sahod, gaya ng mga pay stub, para sa 2 -3 mga panahon ng pasahod bago nangyari ang banggaan, at para sa panahong kayo ay nag sick leave o hindi makapagtrabaho. Matutulungan namin kayo sa pagfayl ng inyong claim sa kawalan ng sahod na ginagamit itong impormasyon.

Paano pinagpapasyahan ng kompanya ng insurance sa sasakyan ang aking rate?

Mga ilang bagay ang isinasaalang-alang. Iniuutos ng Estado ng Washington na bago taasan ng kompanya ng insurance sa sasakyan ang mga rate, kailangan itong magsumite ng impormasyong pinansyal para ipakita na natatama ang pagtaas ng rate. Kapag itinatakda ang mga rate, maaaring isaalang-alang ng kompanya ng insurance alinsunod sa batas ang mga sumusunod: ang inyong edad, kung kayo ay lalaki o babae, kung kayo ay may-asawa o walang-asawa, ang inyong sasakyan, kung saan kayo nakatira, kung gaano kadalas kayong nagmamaneho, ang inyong kasaysayan sa pagfayl ng claim, at mga ilang impormasyong mula sa inyong credit history. Karaniwang kinukuha ang impormasyon sa Comprehensive Loss Underwriting Exchange [CLUE], para sa impormasyon tungkol sa inyo bago mag-alok sa inyo ng presyo. Ayon sa batas, kayo ay makakakuha ng impormasyon mula sa CLUE sa pagkontak sa LexisNexis o i-click ang sumusunod na link: CLUE report, o sa pagtawag sa 866-312-8076.