Personal na Kapinsalaan

Ang masaktan dahil sa kapabayaan ng iba ay malimit na nagreresulta sa kahirapang makapagtrabaho, at kung minsan ay imposibleng makapagtrabaho. Ito ay maaaring makaapekto sa negatibong paraan sa ating pakikitungo sa ating mga minamahal, maaaring nakakaaksaya ng panahon at nakakabigo ang pagpapagamot. Ang pakikitungo sa mga kompanya ng insurance at ang mga singil  para sa pagpapagamot ay lalong nagpapatindi sa isang sitwasyong  matindi na. 

Naiintindihan ng Afforce Law ang mga nagpapa-stress sa isang taong nasaktan. Kaya sinisikap naming bawasan ang epekto ng claim at/o ang proseso ng  litigasyon sa buhay ng aming mga kliyente. Sa oras na hawakan namin ang kaso, sinasabi namin sa mga kompanya ng insurance na makipagkomunika lamang sila sa inyong abogado. Kaya kayo ay hindi makakatanggap ng mga tawag mula sa mga adjuster na nagtatanong kung ano ang prognosis sa inyo. Makikipagtulungan kami sa mga gumagamot sa inyo para masiguradong binabayaran sila ng magagamit na coverage. Kayo ay tutulungan sa prosesong ito ng aming mga abogado at mga paralegal at sasagutin nila ang inyong mga katanungan. Tutulungan namin kayong makatanggap ng pinakamabuting bayad para sa inyong kaso habang pinadadali ang panahon ng inyong paghihintay at pagsisikap.

Kung nasaktan kayo, kontakin kami para mag-schedule ng libreng konsultasyon sa opisina namin. Natulungan namin ang aming mga kliyente na makatanggap ng malaking bayad sa sumusunod na mga klase ng claim:

-Bangaan ng mga Sasakyan:
    Kapinsalaan sa katawan
    Pagkawala ng Sahod
    Nabawasan ang Halaga ng Sasakyan
    Pagkawala ng konsorsiyum

-Sex Abuse noong Bata:
    Kapinsalaang Psychological at Pisikal

-Kapinsalaan sa Paaralan at Day Car:
    Kapabayaan
    Kapabayaan sa Pamamahala

-Premise ng Kapanagutan:
    Mga Bagay na Nahulog
    Design ng Parking Lot
    Nadulas at Natumba
    Res Ipsa Loquitur
    Kagat ng Aso
 
-Paglabag sa Karapatang Sibil:
    Diskriminasyon batay sa Pagkabaldado/ Lahi
    Sexual Harassment