Saklaw ng Insurance

Ang insurance ay isang kontrata sa pagitan ninyo at ng kompanya ng insurance na kung saan kayo ay sumasang-ayong magbayad ng mga premium at ang kapalit ay ang pangako ng inyong insurance na bayaran ang nawala sa inyo o bayaran ang inyong pagkakasakit. Kayo ay bumibili ng isang pangako na kailangang bayaran, kapag maningil kayo. Walang ibang produkto o serbisyo ang binibili sa ganitong paraan. Ang insurance ay isang mabisang paraan ng pagpapalaganap ng pagsapalaran para protektahan ang mga taong naka-insure laban sa mga hindi inaasahang pagkawala. Ang insurance ay nagdaragdag sa kahalagahan ng ating lipunan kapag ang mga claim ay binabayaran sa hustong oras at sa makatarungang halaga.

Kung minsan ay mas pinahahalagahan ng mga insurance carrier ang mga kita kaysa legal at etikal na obligasyon na bayaran ng makatarungang halaga ang mga taong naka-insure. Kung minsan ay hindi halata ang kanilang mga taktika, at malimit na hindi napapansin at/o hindi linalabanan ang mga ginagawa nilang hindi makatarungan. Nasisira ang sistema kapag nangyayari ito. Ang perang dapat ibayad sa mga claimant ay napupunta sa kompanya ng insurance.

Ang Afforce Law Group ay nakakuha ng mga kabayaran na sa una ay tinanggihang bayaran ng kompanya ng insurance ang claim. Kontakin kami kung sa paniwala ninyo ay atrasado ang pagbayad sa inyong claim,  mababa ang bayad, o tinanggihang bayaran. 

Hinahawakan namin ang mga hindi pinagkakasunduan sa mga sumusunod na klase ng insurance policy:

-Kotse:
    Proteksiyon laban sa Personal na Kapinsalaan [PIP]
    Insurance sa Kapanagutan
    Motoristang Hindi Sapat ang Insurance o Walang Insurance [UIM/UM]

-Insurance ng Buhay

-Insurance ng Kalusugan

-Kapanagutan ng Propesyonal

-Insurance ng May-ari ng Bahay