Mga Resulta

$100,000 Limits Settlement sa isang Bangaan ng mga Sasakyan sa Snohomish County. Ang kliyente na binangga sa likod ng kanyang sasakyan ay nagdusa ng napunit na rotator cuff. Pagkatapos tanggihan ng UIM at ng maagang pagwawakas ng PIP benefits, nagbayad ang insurance ng hanggang sa pinakamalaking halagang pinahihintulutan alinsunod sa 1st and 3rd Party Policies.

$60,000 Settlement sa isang kaso ng kapanagutan sa Kapinsalaan sa Isports/Paaralan sa Snohomish County. Ang estudyante ay nagkaroon ng concussion sa swim practice dahil sa kapabayaan ng paaralan at kapabayaan sa swimming pool. Naresolba ang kaso sa mediation.

$20,000 Settlement sa claim ng Kapabayaan sa Pamamahala sa isang Day Care sa King County, para sa isang batang kliyente na nasaktan sa playground ng daycare.

$35,000 Settlement sa isang claim ng Sexual Harassment sa King County, para sa isang kliyente na sexually harassed ng kanyang superbisor. Umabot sa settlement kahit na atrasado ang pagrereport.

$25,000 Settlement sa claim ng Di-makatarungang Terminasyon/Diskriminasyon dahil sa Pagkabaldado sa King County, para sa isang kliyenteng nag-file ng L&I claim para sa mga kapinsalaang natamo sa trabaho at nang lumaon ay na-lay off kahit na puwede naman siyang bumalik sa trabaho.

$60,000 Serttlement sa claim ng Masamang Asal na Sexual sa King County, para sa isang kliyente na dumanas ng masamang asal na sexual sa kanyang health counselor.

$60,000 Settlement sa isang claim ng Pagkakabangga ng Likod ng Sasakyan sa King County, para sa isang kliyente na nagkaroon ng post concussive syndrome at para sa pagkawala ng sahod.

$300,000 Settlement sa claim ng Pag-aabusong Sexual, sa King County.